۵
برگزيده‌هاي دومین جشنواره‌ی بین المللی "عکس خیام"