۵
نمایش "وین شرح بی نهایت" از واقعه عاشورا در اصفهان