پوسترهای جشنواره بین المللی کودک و نوجوان از اولین دوره تا سی و یکمین دوره


اولین دوره

اولین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان بهمن ماه ۱۳۶۱ به میزبانی شهر تهران برگزار شد.

دومین دوره

دومین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان بهمن ماه ۱۳۶۲ در شهر تهران برگزار شد.

سومین دوره

سومین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان بهمن ماه ۱۳۶۳ به میزبانی شهر تهران برگزار شد.

چهارمین دوره

چهارمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان بهمن ماه ۱۳۶۴ به میزبانی شهر تهران برگزار شد.

پنجمین دوره

پنجمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان بهمن ماه ۱۳۶۸ به میزبانی شهر تهران برگزار شد.

ششمین دوره

ششمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان آبان ماه ۱۳۶۹ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

هفتمین دوره

هفتمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهرماه ۱۳۷۰ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

هشتمین دوره

هشتمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهرماه ۱۳۷۱ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

نهمین دوره

نهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان شهریورماه ۱۳۷۲ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

دهمین دوره

دهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان آبان ماه ۱۳۷۳ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

یازدهمین دوره

یازدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۷۴ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

دوازدهمین دوره

دوازدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۷۵ به میزبانی شهر کرمان برگزار شد.

سیزدهمین دوره

سیزدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۷۷ به میزبانی شهر تهران برگزار شد.

چهاردهمین دوره

چهاردهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۷۸ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

پانزدهمین دوره

پانزدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۷۹ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

شانزدهمین دوره

شانزدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۸۰ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

هفدهمین دوره

هفدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۸۱ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

هجدهمین دوره

هجدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۸۲ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

نوزدهمین دوره

نوزدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۸۳ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

بیستمین دوره

بیستمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۸۴ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

بیست و یکمین دوره

  بیست و یکمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ به میزبانی شهر همدان برگزار شد.

بیست و دومین دوره

بیست و دومین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان تیر ماه ۱۳۸۷ به میزبانی شهر همدان برگزار شد.

بیست و سومین دوره

بیست و سومین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مرداد ماه ۱۳۸۸ به میزبانی شهر همدان برگزار شد.

بیست و چهارمین دوره

بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۸۹ به میزبانی شهر همدان برگزار شد.

بیست و پنجمین دوره

بیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان آبان ماه ۱۳۹۰ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

بیست و ششمین دوره

بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۹۱ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

بیست و هفتمین دوره

بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۹۲ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

بیست و هشتمین دوره

بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۹۳ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

بیست و نهمین دوره

بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهرماه ۱۳۹۴ به میزبانی شهر همدان برگزار شد.

سی امین دوره

سی امین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان تیر ماه ۱۳۹۶ به میزبانی شهر اصفهان برگزار می شود.

 

سی و یکمین دوره

سی و یکمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان شهریورماه ۱۳۹۷ به میزبانی شهر اصفهان برگزار می شود.

Image
امتیاز : 0 از ۵ - 0 نفر
تبلیغات +
اصفهان امروز فرهنگ و هنر Roogle - روگل!
پیشنهاد ویژه +
کنسرت موسیقی ایرانی برای کودک ایرانی
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا