سینما سلامسینما سلام
سینما سلام

مبارکه
۵۲۴۰۹۸۸۵
ستاره جنوبستاره جنوب
ستاره جنوب

بندرعباس
۰۷۶۳۲۲۳۲۲۶۰
ستاره شهرستاره شهر
ستاره شهر

بندرعباس
۰۷۶۳۲۲۳۸۸۶۰
فرهنگفرهنگ
فرهنگ

ميناب
۰۷۶۴۲۲۳۰۷۳۹
غدیرغدیر
غدیر

بندرعباس
۰۷۶۳۳۶۷۵۰۸۱
آزادیآزادی
آزادی

کرمانشاه
۰۸۳۳۷۴۲۵۱۳۱
هلالهلال
هلال

زاهدان
۰۵۴۳۳۲۲۴۴۴۲
پردیس سینمایی خلیج فارسپردیس سینمایی خلیج فارس
پردیس سینمایی خلیج فارس

دامغان
۰۲۳۳۵۲۳۴۹۲۰
هلالهلال
هلال

سمنان
۰۲۳۳۳۴۵۳۵۵۵
یادمانیادمان
یادمان

سمنان
۰۲۳۳۳۲۲۱۹۹
پردیس سینمایی گلستانپردیس سینمایی گلستان
پردیس سینمایی گلستان

شيراز

پردیس سینمایی گلستانپردیس سینمایی گلستان
پردیس سینمایی گلستان

شيراز

فردوسی اوزفردوسی اوز
فردوسی اوز

اوز
۰۹۱۷۳۹۱۸۸۶۸
جوان دارابجوان داراب
جوان داراب

داراب
۰۷۱۵۳۵۶۲۲۲۰
فرهنگ گراشفرهنگ گراش
فرهنگ گراش

گراش
۰۷۱۵۲۴۴۶۶۰۹
لوگواینماد ایران فالوگو ساماندهی ایران فالوگو وزارت فرهنگ و ارشادلوگو جشنواره وب و موبایلپلیس فتا