سینما سلام سینما سلام
سینما سلام

مبارکه
۵۲۴۰۹۸۸۵
ستاره جنوب ستاره جنوب
ستاره جنوب

بندرعباس
۰۷۶۳۲۲۳۲۲۶۰
ستاره شهر ستاره شهر
ستاره شهر

بندرعباس
۰۷۶۳۲۲۳۸۸۶۰
فرهنگ فرهنگ
فرهنگ

ميناب
۰۷۶۴۲۲۳۰۷۳۹
غدیر غدیر
غدیر

بندرعباس
۰۷۶۳۳۶۷۵۰۸۱
آزادی آزادی
آزادی

کرمانشاه
۰۸۳۳۷۴۲۵۱۳۱
هلال هلال
هلال

زاهدان
۰۵۴۳۳۲۲۴۴۴۲
پردیس سینمایی خلیج فارس پردیس سینمایی خلیج فارس
پردیس سینمایی خلیج فارس

دامغان
۰۲۳۳۵۲۳۴۹۲۰
هلال هلال
هلال

سمنان
۰۲۳۳۳۴۵۳۵۵۵
یادمان یادمان
یادمان

سمنان
۰۲۳۳۳۲۲۱۹۹
پردیس سینمایی گلستان پردیس سینمایی گلستان
پردیس سینمایی گلستان

شيراز

پردیس سینمایی گلستان پردیس سینمایی گلستان
پردیس سینمایی گلستان

شيراز

فردوسی اوز فردوسی اوز
فردوسی اوز

اوز
۰۹۱۷۳۹۱۸۸۶۸
جوان داراب جوان داراب
جوان داراب

داراب
۰۷۱۵۳۵۶۲۲۲۰
فرهنگ گراش فرهنگ گراش
فرهنگ گراش

گراش
۰۷۱۵۲۴۴۶۶۰۹
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا