سینما فردوسی سینما فردوسی
سینما فردوسی

تهران

تاتر سینما صحرا تاتر سینما صحرا
تاتر سینما صحرا

تهران

سینما صحرا سینما صحرا
سینما صحرا

تهران

سینما ناهید سینما ناهید
سینما ناهید

تهران

سینما سپیده سینما سپیده
سینما سپیده

تهران

سینما کارون سینما کارون
سینما کارون

تهران

سینما پایتخت سینما پایتخت
سینما پایتخت

تهران

حافظ حافظ
حافظ

تهران

جی جی
جی

تهران

سینما عصر جديد سینما عصر جديد
سینما عصر جديد

تهران

سینما پیام سینما پیام
سینما پیام

تهران

سینما مرکزی 4،5 سینما مرکزی 4،5
سینما مرکزی 4،5

تهران

فرهنگسراي خانواده (گلستان) فرهنگسراي خانواده (گلستان)
فرهنگسراي خانواده (گلستان)

تهران

سینما پارک سینما پارک
سینما پارک

قائن

سینما بهمن سینما بهمن
سینما بهمن

بيرجند

لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا