سینما پل سینما پل
سینما پل

مشگین شهر

سینما انقلاب سینما انقلاب
سینما انقلاب

اردبیل
۰۴۵۳۳۲۳۹۴۶۶
سینما لاله سینما لاله
سینما لاله

خمين

سینماقدس سینماقدس
سینماقدس

اردبیل
۰۴۵۳۳۲۳۹۷۵۸
سینما شمس سینما شمس
سینما شمس

خوی
۰۴۴۳۶۲۴۲۰۰۴
سینما فرهنگ سینما فرهنگ
سینما فرهنگ

مراغه
۰۴۱۳۷۲۲۲۰۷۰
سینما فرهنگ سینما فرهنگ
سینما فرهنگ

میانه

سینما قدس سینما قدس
سینما قدس

اهر

سینما مرکزی سینما مرکزی
سینما مرکزی

ملکان

سینما مرکزی سینما مرکزی
سینما مرکزی

عجب‌شیر

سینما فرهنگ سینما فرهنگ
سینما فرهنگ

بناب

سینما فرهنگ سینما فرهنگ
سینما فرهنگ

مرند

سینما فرهنگ سینما فرهنگ
سینما فرهنگ

شبستر

سینما بهمن سینما بهمن
سینما بهمن

آزادشهر
۰۱۷۳۵۷۲۷۷۷۲
سینما انقلاب سینما انقلاب
سینما انقلاب

علي اباد

لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا