پردیس سینمایی شهرفيروزهپردیس سینمایی شهرفيروزه
پردیس سینمایی شهرفيروزه

نيشابور
۰۵۱۴۳۳۳۰۰۰۳
سینما بهمنسینما بهمن
سینما بهمن

سبزوار
۰۵۱۴۴۲۲۲۴۲۴
سینما اندیشهسینما اندیشه
سینما اندیشه

تربت حيدريه
۰۵۱۵۲۲۲۸۸۰۱
سینما ایرانسینما ایران
سینما ایران

كاشمر

پردیس سینمایی گلشنپردیس سینمایی گلشن
پردیس سینمایی گلشن

مشهد
۰۵۱۳۱۹۰۵
فرهنگسرای امام علیفرهنگسرای امام علی
فرهنگسرای امام علی

هشتگرد

پردیس سینمایی 9 دیپردیس سینمایی 9 دی
پردیس سینمایی 9 دی

هشتگرد
۰۲۶۴۴۲۳۶۹۲۳
سینما هجرتسینما هجرت
سینما هجرت

کرج
۰۲۶۳۲۲۲۰۰۰۴
سینما شهرسینما شهر
سینما شهر

کرج
۰۲۶۳۲۲۲۷۰۷۴
سینما فردیسسینما فردیس
سینما فردیس

کرج
۰۲۶۳۶۵۰۹۹۴۴
سینما سپهرسینما سپهر
سینما سپهر

کرج
۰۲۶۳۶۶۶۳۰۱۶
پردیس سیتی‌ سنترپردیس سیتی‌ سنتر
پردیس سیتی‌ سنتر

اصفهان
۰۳۱۵۰۰۱
سینما پرشینسینما پرشین
سینما پرشین

کرج
۰۲۶۳۳۴۱۵۱۴۱
سینما ساویزسینما ساویز
سینما ساویز

کرج
۰۲۶۳۴۴۱۹۲۸۴
سینما تخت سلیمانسینما تخت سلیمان
سینما تخت سلیمان

تکاب

لوگواینماد ایران فالوگو ساماندهی ایران فالوگو وزارت فرهنگ و ارشادلوگو جشنواره وب و موبایلپلیس فتا