فرهنگسراي خانواده (گلستان) فرهنگسراي خانواده (گلستان)
فرهنگسراي خانواده (گلستان)

تهران
۰۲۱۷۷۸۴۴۵۷۴
سینما پارک سینما پارک
سینما پارک

قائن
۰۵۶۳۲۵۲۴۴۰۰
سینما بهمن سینما بهمن
سینما بهمن

بيرجند
۰۵۶۳۲۲۲۲۶۳۶
سینما فردوسی سینما فردوسی
سینما فردوسی

بيرجند
۰۵۶۳۲۷۲۳۲۶۰
سینما ابریشم سینما ابریشم
سینما ابریشم

گرمسار
۰۲۳۳۴۲۲۳۶۶۶
مجتمع نسیم مجتمع نسیم
مجتمع نسیم

اسفراين
۰۵۸۳۷۲۳۵۴۳۴
مجتمع اندیشه مجتمع اندیشه
مجتمع اندیشه

آشخانه

سینما فرهنگ سینما فرهنگ
سینما فرهنگ

شاهرود
۰۲۳۳۲۲۴۶۶۴۵
مجتمع های فرهنگی غدیر مجتمع های فرهنگی غدیر
مجتمع های فرهنگی غدیر

شيروان
۰۵۸۳۶۲۳۳۰۱۰
مجتمع گلشن مجتمع گلشن
مجتمع گلشن

بجنورد
۰۵۸۳۲۲۱۴۴۰۴
سینما قدس سینما قدس
سینما قدس

تايباد
۰۵۱۵۴۵۳۲۲۶۳
سینما دانش سینما دانش
سینما دانش

قوچان
۰۵۱۴۷۲۳۸۸۴۸
سینما عمیق سینما عمیق
سینما عمیق

بجنورد
۰۵۸۳۲۲۱۱۱۱۴
سینما شهر سینما شهر
سینما شهر

گناباد
۰۵۱۵۷۲۲۱۰۹۷
پردیس سینمایی شهرفيروزه پردیس سینمایی شهرفيروزه
پردیس سینمایی شهرفيروزه

نيشابور
۰۵۱۴۳۳۳۰۰۰۳
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا