سینما پارک سینما پارک
سینما پارک

قائن

سینما بهمن سینما بهمن
سینما بهمن

بيرجند

سینما فردوسی سینما فردوسی
سینما فردوسی

بيرجند

سینما ابریشم سینما ابریشم
سینما ابریشم

گرمسار

مجتمع نسیم مجتمع نسیم
مجتمع نسیم

اسفراين

مجتمع اندیشه مجتمع اندیشه
مجتمع اندیشه

آشخانه

سینما فرهنگ سینما فرهنگ
سینما فرهنگ

شاهرود

مجتمع های فرهنگی غدیر مجتمع های فرهنگی غدیر
مجتمع های فرهنگی غدیر

شيروان

مجتمع گلشن مجتمع گلشن
مجتمع گلشن

بجنورد

سینما قدس سینما قدس
سینما قدس

تايباد

سینما دانش سینما دانش
سینما دانش

قوچان

سینما عمیق سینما عمیق
سینما عمیق

بجنورد

سینما شهر سینما شهر
سینما شهر

گناباد

پردیس سینمایی شهرفيروزه پردیس سینمایی شهرفيروزه
پردیس سینمایی شهرفيروزه

نيشابور

سینما بهمن سینما بهمن
سینما بهمن

سبزوار

لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا