سینما مرکزی 4،5سینما مرکزی 4،5
سینما مرکزی 4،5

تهران
۰۲۱۶۶۹۴۸۷۳۰
فرهنگسراي خانواده (گلستان)فرهنگسراي خانواده (گلستان)
فرهنگسراي خانواده (گلستان)

تهران
۰۲۱۷۷۸۴۴۵۷۴
سینما پارکسینما پارک
سینما پارک

قائن
۰۵۶۳۲۵۲۴۴۰۰
سینما بهمنسینما بهمن
سینما بهمن

بيرجند
۰۵۶۳۲۲۲۲۶۳۶
سینما فردوسیسینما فردوسی
سینما فردوسی

بيرجند
۰۵۶۳۲۷۲۳۲۶۰
سینما ابریشمسینما ابریشم
سینما ابریشم

گرمسار
۰۲۳۳۴۲۲۳۶۶۶
سینما مجتمع نسیمسینما مجتمع نسیم
سینما مجتمع نسیم

اسفراين
۰۵۸۳۷۲۳۵۴۳۴
مجتمع اندیشهمجتمع اندیشه
مجتمع اندیشه

آشخانه

سینما فرهنگسینما فرهنگ
سینما فرهنگ

شاهرود
۰۲۳۳۲۲۴۶۶۴۵
مجتمع های فرهنگی غدیرمجتمع های فرهنگی غدیر
مجتمع های فرهنگی غدیر

شيروان
۰۵۸۳۶۲۳۳۰۱۰
مجتمع گلشنمجتمع گلشن
مجتمع گلشن

بجنورد
۰۵۸۳۲۲۱۴۴۰۴
سینما قدسسینما قدس
سینما قدس

تايباد
۰۵۱۵۴۵۳۲۲۶۳
سینما دانشسینما دانش
سینما دانش

قوچان
۰۵۱۴۷۲۳۸۸۴۸
سینما عمیقسینما عمیق
سینما عمیق

بجنورد
۰۵۸۳۲۲۱۱۱۱۴
سینما شهرسینما شهر
سینما شهر

گناباد
۰۵۱۵۷۲۲۱۰۹۷
لوگواینماد ایران فالوگو ساماندهی ایران فالوگو وزارت فرهنگ و ارشادلوگو جشنواره وب و موبایلپلیس فتا