قدس استهبانقدس استهبان
قدس استهبان

استهبان
۰۷۱۵۳۲۲۲۲۵۶
مصلی نژاد جهرممصلی نژاد جهرم
مصلی نژاد جهرم

جهرم
۰۷۱۵۴۲۳۴۴۵۰
کافه سینما مدرن شیرازکافه سینما مدرن شیراز
کافه سینما مدرن شیراز

شيراز
۰۷۱۳۶۲۸۸۰۰۰
سینما فردوسیسینما فردوسی
سینما فردوسی

تهران
۰۲۱۸۸۸۲۹۷۸۵
تاتر سینما صحراتاتر سینما صحرا
تاتر سینما صحرا

تهران
۰۲۱۷۷۶۴۷۴۴۵
سینما صحراسینما صحرا
سینما صحرا

تهران
۰۲۱۷۷۵۰۷۷۷۷
سینما ناهیدسینما ناهید
سینما ناهید

تهران
۰۲۱۳۳۳۵۶۸۰۹
سینما سپیدهسینما سپیده
سینما سپیده

تهران
۰۲۱۶۶۴۱۷۹۸۱
سینما کارونسینما کارون
سینما کارون

تهران
۰۲۱۶۶۳۷۳۰۱۲
سینما پایتختسینما پایتخت
سینما پایتخت

تهران
۰۲۱۸۸۳۱۲۶۳۱
حافظحافظ
حافظ

تهران
۰۲۱۳۳۱۱۵۳۸۶
جیجی
جی

تهران
۰۲۱۶۶۶۹۶۲۰۷
سینما عصر جديدسینما عصر جديد
سینما عصر جديد

تهران
۰۲۱۸۸۹۶۲۵۵۰
سینما پیامسینما پیام
سینما پیام

تهران
۰۲۱۸۸۸۲۹۷۸۵
سینما مرکزی 4،5سینما مرکزی 4،5
سینما مرکزی 4،5

تهران
۰۲۱۶۶۹۴۸۷۳۰
لوگواینماد ایران فالوگو ساماندهی ایران فالوگو وزارت فرهنگ و ارشادلوگو جشنواره وب و موبایلپلیس فتا