سینما یاسمن سینما یاسمن
سینما یاسمن

شاهين شهر
۳۱۴۵۲۲۰۴۰۷
سینما فرهنگ سینما فرهنگ
سینما فرهنگ

فولادشهر
۳۱۵۲۶۲۹۶۲۴
سینما فرهنگیان سینما فرهنگیان
سینما فرهنگیان

اصفهان
۰۳۱۳۲۲۲۷۲۷۲
سینما فلسطین سینما فلسطین
سینما فلسطین

اصفهان
۳۱۳۲۲۲۲۴۴۵
پردیس سینمایی چهارباغ پردیس سینمایی چهارباغ
پردیس سینمایی چهارباغ

اصفهان
۳۱۳۲۲۲۶۹۵۵
سینما سپاهان سینما سپاهان
سینما سپاهان

اصفهان
۰۳۱۳۲۲۰۶۲۶۰
سینما ساحل سینما ساحل
سینما ساحل

اصفهان
۰۳۱۳۲۲۲۶۱۸۸
سینما قدس سینما قدس
سینما قدس

اصفهان
۰۳۱۳۲۳۳۰۰۳۰
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا