سینما بهمنسینما بهمن
سینما بهمن

کاشان
۳۱۵۴۴۴۲۷۱۱
سینما شاهین طلاییسینما شاهین طلایی
سینما شاهین طلایی

شاهين شهر
۳۱۴۵۲۹۳۲۲۱
سینما یاسمنسینما یاسمن
سینما یاسمن

شاهين شهر
۳۱۴۵۲۲۰۴۰۷
سینما فرهنگسینما فرهنگ
سینما فرهنگ

فولادشهر
۳۱۵۲۶۲۹۶۲۴
سینما فرهنگیانسینما فرهنگیان
سینما فرهنگیان

اصفهان
۰۳۱۳۲۲۲۷۲۷۲
سینما فلسطینسینما فلسطین
سینما فلسطین

اصفهان
۳۱۳۲۲۲۲۴۴۵
پردیس چهارباغپردیس چهارباغ
پردیس چهارباغ

اصفهان
۳۱۳۲۲۲۶۹۵۵
سینما سپاهانسینما سپاهان
سینما سپاهان

اصفهان
۰۳۱۳۲۲۰۶۲۶۰
سینما ساحلسینما ساحل
سینما ساحل

اصفهان
۰۳۱۳۲۲۲۶۱۸۸
سینما قدسسینما قدس
سینما قدس

اصفهان
۰۳۱۳۲۳۳۰۰۳۰
لوگواینماد ایران فالوگو ساماندهی ایران فالوگو وزارت فرهنگ و ارشادلوگو جشنواره وب و موبایلپلیس فتا