سینما پردیس تئاتر تهرانسینما پردیس تئاتر تهران
سینما پردیس تئاتر تهران

تهران
۰۲۱۳۳۷۰۰۹۸۰
سینما سلامسینما سلام
سینما سلام

مبارکه
۰۳۱۵۲۴۰۹۸۸۵
سینما ستاره جنوبسینما ستاره جنوب
سینما ستاره جنوب

بندرعباس
۰۷۶۳۲۲۳۲۲۶۰
سینما ستاره شهرسینما ستاره شهر
سینما ستاره شهر

بندرعباس
۰۷۶۳۲۲۳۸۸۶۰
سینما فرهنگسینما فرهنگ
سینما فرهنگ

ميناب
۰۷۶۴۲۲۳۰۷۳۹
سینما غدیرسینما غدیر
سینما غدیر

بندرعباس
۰۷۶۳۳۶۷۵۰۸۱
سینما آزادیسینما آزادی
سینما آزادی

کرمانشاه
۰۸۳۳۷۴۲۵۱۳۱
سینما هلالسینما هلال
سینما هلال

زاهدان
۰۵۴۳۳۲۲۴۴۴۲
پردیس سینمایی خلیج فارسپردیس سینمایی خلیج فارس
پردیس سینمایی خلیج فارس

دامغان
۰۲۳۳۵۲۳۴۹۲۰
سینما هلالسینما هلال
سینما هلال

سمنان
۰۲۳۳۳۴۵۳۵۵۵
سینما یادمانسینما یادمان
سینما یادمان

سمنان
۰۲۳۳۳۲۲۱۹۹
پردیس سینمایی گلستانپردیس سینمایی گلستان
پردیس سینمایی گلستان

شيراز

پردیس سینمایی گلستانپردیس سینمایی گلستان
پردیس سینمایی گلستان

شيراز

سینما فردوسی اوزسینما فردوسی اوز
سینما فردوسی اوز

اوز
۰۹۱۷۳۹۱۸۸۶۸
سینما جوان دارابسینما جوان داراب
سینما جوان داراب

داراب
۰۷۱۵۳۵۶۲۲۲۰
لوگواینماد ایران فالوگو ساماندهی ایران فالوگو وزارت فرهنگ و ارشادلوگو جشنواره وب و موبایلپلیس فتا