سینما کانون سینما کانون
سینما کانون

همدان

سینما فلسطین سینما فلسطین
سینما فلسطین

همدان

سینما قدس سینما قدس
سینما قدس

همدان

سینما شهر آفتاب سینما شهر آفتاب
سینما شهر آفتاب

قم

سینما مرکزی سینما مرکزی
سینما مرکزی

قم

سینما تربیت سینما تربیت
سینما تربیت

قم

سینما آیه سینما آیه
سینما آیه

قم

سینما ونوس سینما ونوس
سینما ونوس

قم

سینما فرهنگ سینما فرهنگ
سینما فرهنگ

کرمانشاه

سینما آزادي سینما آزادي
سینما آزادي

کرمانشاه

سینما بیستون سینما بیستون
سینما بیستون

کرمانشاه

سینما تماشاخانه پارس سینما تماشاخانه پارس
سینما تماشاخانه پارس

كرمان

سینما شهر تماشا سینما شهر تماشا
سینما شهر تماشا

كرمان

سینما فرهنگ سینما فرهنگ
سینما فرهنگ

اراک

سینما غدیر سینما غدیر
سینما غدیر

شهركرد

لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی