سینما کارون تهران سینما کارون تهران
سینما کارون تهران

تهران

سینما پایتخت سینما پایتخت
سینما پایتخت

تهران

حافظ حافظ
حافظ

تهران

جی جی
جی

تهران

سینما عصر جديد تهران سینما عصر جديد تهران
سینما عصر جديد تهران

تهران

سینما پیام تهران سینما پیام تهران
سینما پیام تهران

تهران

سینما مرکزی 4،5 سینما مرکزی 4،5
سینما مرکزی 4،5

تهران

فرهنگسراي خانواده (گلستان) فرهنگسراي خانواده (گلستان)
فرهنگسراي خانواده (گلستان)

تهران

سینما پارک سینما پارک
سینما پارک

قائن

سینما بهمن سینما بهمن
سینما بهمن

بيرجند

سینما فردوسی سینما فردوسی
سینما فردوسی

بيرجند

سینما ابریشم سینما ابریشم
سینما ابریشم

گرمسار

مجتمع نسیم مجتمع نسیم
مجتمع نسیم

اسفراين

مجتمع اندیشه مجتمع اندیشه
مجتمع اندیشه

آشخانه

سینما فرهنگ سینما فرهنگ
سینما فرهنگ

شاهرود

لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی